بیمه انرژی(نفت، گاز، پتروشیمی)

بیمه های انرژی به حوادثی که به مجموعه فعالیت های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی در صنایع بالا دستی در دریا و یا در خشکی اتفاق بیافتد تحت پوشش قرار می دهد.
این فعالیت ها عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز شامل چاه ها، تاسیسات، دستگاه های حفاری، پالایشگاه های نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی ساخت و بهره برداری می باشد.