بیمه حوادث

افراد جامعه در زندگی روزمره در مقابل خطرات و حوادث اجتناب ناپذیری قرار دارند که جان و سلامتی آن ها را به مخاطره می اندازد. جبران آن گاهی از حد تحمل و توان فرد یا خانواده خارج بوده و روال معمول زندگی را با مشکل مواجه می سازد.
بیمه حوادث، پوششی جهت جبران حوادث و وقایع ناگهانی که می تواند منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت افراد شود که به شرح زیر ارائه می گردد:

بیمه حوادث تحصیلی

بیمه حوادث انفرادی (24 ساعته)

بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه

بیمه حوادث ورزشی جهت اعضای باشگاه ها، تیم های ورزشی، تماشاگران سالن ها و استادیوم ها