بیمه درمان تکمیلی 

بستری در بیمارستان و اعمال جراحی و پرداخت هزینه های مربوط به آن یکی از نگرانی های جدی خانواده ها می باشد. افزایش روزافزون بهای خدمات بیمارستانی در بسیاری از موارد مشکلات مالی قابل ملاحظه ای را برای بیمار یا سرپرست خانواده به وجود می آورد. بیمه درمان گروهی از تحمیل این هزینه ها به خانواده کارکنان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان بازمی گرداند.کارکنان هر موسسه اعم از موسسه بازرگانی، تولیدی و خدماتی میتواند از بیمه تکمیل درمان گروهی استفاده نمایند. این بیمه نامه علاوه بر پوشش هزینه هایی مانند: حق ویزیت پزشک و هزینه های خرید دارو، جبران کلیه هزینه های بیمارستانی و همچنین جراحی سرپایی و پاراکلینیکی، دندانپزشکی و را تحت پوشش قرارمیدهد.