بیمه های مهندسی

این بیمه نامه خسارت فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حوادث در پروژه های در حال احداث و یا سازه ها، تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات در حال بهره برداری را تحت پوشش قرار داده و به شرح زیر ارائه می گردد:

  • بیمه تمام خطر پیمانکاران 
  • بیمه تمام خطر نصب 
  • بیمه شکست ماشین آلات 
  • بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات 
  • بیمه تجهیزات الکترونیکی 
  • بیمه ریسک های تکمیل شده 
  • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان 
  • بیمه فساد کالا در سردخانه