بیمه های اتومبیل

بیمه های اتومبیل به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به اتومبیل و سرنشینان آن و اشخاص ثالث به شرح زیر ارائه می گردد:

بیمه بدنه

خسارات مربوط به اتومبیل مالک خودرو را پوشش می‌دهد.

بیمه حوادث راننده

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث راننده را اخذ نماید.

بیمه نامه شخص ثالث

خسارت های مالی و بدنی وارد به اشخاص ثالث را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پوشش میدهد.

خطرات اصلی بیمه بدنه

شامل آتش سوزی، صاعقه، انفجار، برخورد خودرو با یک جسم ثابت یا متحرک، برخورد جسم دیگر به خودرو، واژگونی و سقوط خودرو می باشد.خطرات اضافی بیمه بدنه

03 هزینه ایاب و ذهاب دوران تعمیرات

02 شکست خودبه خودی شیشه

01 سرقت درجای قطعات خودرو

06 افزایش ارزش وسیله نقلیه(تا سقف 100 درصد)

05 خطرات حوادث طبیعی (سیل ،زلزله، آتشفشان)

04 پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی

07 افت قیمت خودرو