بیمه باربری

بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می نماید متعهد میشود و چنانچه در جریان حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هایی را در رابطه با این خطرات متحمل شود، زیان وارده جبران و به شرح زیر ارائه می گردد:

بیمه نامه باربری وارداتی

مبدا خارج از کشور و مقصد یکی از شهرهای کشور ایران

بیمه نامه باربری داخلی

مبدا و مقصد یکی از شهرهای ایران


بیمه نامه باربری صادراتی

مبدا داخل کشور و مقصد یکی از کشورهای خارج


خطرات تحت پوشش

الف) در بیمه نامه های وارداتی و صادراتی طبق کلوزهای A,B,C که پیوست بیمه نامه صادره میگردد.
کالای بیمه شده تحت پوشش قرار میگیرد اهم خطرات مندرج درکلوز های عبارتند از: 

  • آتش سوزی و انفجار 
  • به گل نشستن، زمین گیر شدن و برخورد، کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور 
  • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله نقلیه زمینی 
  • تصادف یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی غیر آب 
  • تخلیه کالا در بندر اضطراری 
  • زلزله، صاعقه، انفجار
  • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی 
  • ورود آب دریا، دریاچه به کشتی شناور، محفظه کالا، کانتینر، محل انبار 
  • تلف شدن کلی هر بسته در کشتی، شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت به علت افتادن به هنگام بارگیری و یا تخلیه کالا از کشتی یا شناور 

ب) در بیمه نامه های داخلی

خطرات اصلی:

حادثه وارد به وسیله نقلیه (شامل تصادف، واژگونی، سقوط وسیله نقلیه) آتش سوزی

خطرات اضافی:

سرقت کل محموله به وسیله حمل، تخلیه و باربری، پرتاب شدن کالا از روی وسیله حمل و برخورد جسم خارجی با مورد بیمه