بیمه های مسئولیت

یکی از رشته های اصلی بیمه های بازرگانی است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. موضوع این بیمه نامه جبران زیان وارد به اشخاص ثالث در بخش های خسارت مالی و بدنی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران به شرح زیر ارائه میگردد:

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (کارکنان ساختمانی، پروژه های عمرانی، واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی) 

بیمه مسئولیت مدنی عمومی (بیمه مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلو های تبلیغاتی، بیمه مسئولیت مدیر و هیئت مدیره مجتمع های مسکونی، بیمه مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان و..)

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای: این بیمه، مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی را که ناشی از فعالیت های حرفه ای آنان در قبال خدمات گیرندگان است تحت پوشش قرار می دهد مانند (بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر ومحاسب ، بیمه مسئولیت سردفتران رسمی،بیمه مسئولیت وکلای دادگستری در قبال موکلین، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پرستاران و…)