بیمه هواپیما

ریسک های فاجعه آمیز هواپیما به طور معمول با صدمه های بدنی و جانی مسافرها و خسارت های مالی همراه است که به شرح زیر ارائه میگردد:

بیمه بدنه

در بیمه بدنه هواپیما بیمه گر متعهد میشود که خسارت ها و زیان های مالی وارد به هواپیما را جبران می نماید. هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما، هزینه پاکسازی باند فرودگاه، هزینه حمل و نقل و تعمیرات قطعات آسیب دیده و هزینه های امداد نجات هواپیما

بیمه مسئولیت

بیمه گذار را در قبال اقدامات قانونی اشخاص ثالث برای صدمات بدنی، بیماری و مرگ در اثر حادثه هواپیما که در قرارداد بیمه درج شده است، تحت پوشش قرار می دهد. بیمه فقدان گواهینامه خلبان ها و مهندسی پرواز:
یکی دیگر از انواع این بیمه نامه است که در صورت زیان وارد شده به خلبان و مهندسین پرواز و در صورت حادثه و بیماری که منجر به از دست دادن گواهینامه موقت یا دائم شود تحت پوشش قرار می دهد

بیمه فقدان گواهینامه خلبان ها و مهندسی پرواز

یکی دیگر از انواع این بیمه نامه است که در صورت زیان وارد شده به خلبان و مهندسین پرواز و در صورت حادثه و بیماری که منجر به از دست دادن گواهینامه موقت یا دائم شود تحت پوشش قرار می دهد.