حوادث گروهی

حوادث گروهی 1080 1080 شرکت کارگزاری بیمه امین پوشش سحرخیز

تعریف حادثه : هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز گردد و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

بیمه حوادث گروهی انواع مختلفی دارد که برای افراد مختلف در سازمان‌ها یا موسسات گوناگون تهیه می‌شود. این موارد به شرح زیر است:

بیمه حوادث کارکنان دولت : این نوع بیمه‌نامه برای کارکنان دولت در مقابل حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی به مدت یک سال است.

بیمه حوادث دانش آموزی: در بیمه دانش آموزی قراردادی بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش برای دانش آموزان منعقد می‌شود که تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.

بیمه‌ی حوادث مهدهای کودک:  در این نوع قرارداد کودکان در مهد کودک‌ها با توجه به توافق بین شرکت بیمه و سازمان آموزش پرورش یا سازمان بهزیستی، تحت پوشش حوادث خواهند بود.

بیمه حوادث خانواده: سرپرست خانواده با پرداخت حق بیمه، می‌تواند تمام اشخاصی خانواده را در مقابل حوادث در طول شبانه روز بیمه کند. این پوشش برای داخل یا خارج بودن از کشور هم صدق می‌کند.

بیمه حوادث دانشجویی: در بیمه حوادث گروهی، بیمه برای دانش جویان یکی دیگر از توافق نامه‌های بین شرکت بیمه و وزارت علوم و تحقیقات است که تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

بیمه حوادث نوروزی: در این بیمه نامه سرپرست خانواده می‌تواند با پرداخت حق بیمه، افراد خانواده‌ی خود را در مقابل حوادث ناخواسته در تمام ساعات شبانه روز و در تعطیلات نوروزی چه در داخل ایران چه در خارج از ایران تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهد.

بیمه حوادث تورهای مسافرتی ( زیارتی – سیاحتی ) : طبق قرارداد این بیمه ، مسافر در مقابل رخداد حوادث احتمالی در طول سفرخود، به لحاظ پرداخت خسارت تحت محافظت قرار می‌گیرد.

خطرات تحت پوشش عبارتند از:

  1. فوت
  2. نقص عضو و از کار افتادگی
  3. هزینه پزشکی
  4. غرامت روزانه عمومی

تعهدات و خسارات تحت پوشش

خطرات تحت پوشش در بیمه های حوادث :

فوت: اگر حادثه منجر به فوت بیمه شده شود، سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.

نقص عضو و از کار افتادگی: عبارت هست از قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که در اثر حادثه به وجود آمده باشد. اگر از کارافتادگی کامل و دائم باشد، کل سرمایه و در صورتی که جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر و جداول نقص عضو در وجه بیمه شده پرداخت می شود.

هزینه پزشکی: هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا مقدار معین شده در بیمه نامه جبران می شود.

غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی: غرامت روزانه و عمومی پوششهای اضافی هست که در صورت درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مربوطه، در صورت وقوع حادثه، اگر بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، به استراحت در منزل و یا بیمارستان نیاز داشته باشد، غرامت مربوطه پرداخت می شود.