کارگزار بیمه چه نقش و وظایفی دارد ؟

 کارگزار بیمه چه نقش و وظایفی دارد ؟ 1080 1080 شرکت کارگزاری بیمه امین پوشش سحرخیز

کارگزار بیمه یک شخص حقیقی یا حقوقی است که نقش نماینده بیمه یا مشاور را ایفا می‌کند و به شخص بیمه‌گذار کمک می‌کند تا با توجه به نیاز خود، بتواند بهتری نوع و بیمه و بهترین بیمه‌گر را پیدا کند.

  اوبه عنوان یک مشاور، وظیفه دارد با توجه به نیاز بیمه‌گزار، بدون دریافت هیچ هزینه‌ای، بهترین و باکیفیت‌ترین نوع بیمه را به بیمه‌گذار معرفی کرده و در صورت بروز خسارت احتمالی به طور کامل پشتیبانی کند.

در واقع: نقش کارگزاری رسمی بیمه، آسان کردن انتخاب برای بیمه‌گذار است و کارگزار بیمه، باید از سازمان بیمه مرکزی، پروانه کارگزاری و مجوز دریافت کرده باشد . او در قبال خدماتی که انجام می‌دهد از سوی شرکت بیمه‌گر کارمزد دریافت می‌کند.

وظایف کارگزار بیمه :

۱_ دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارائه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا


۲_ تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه


۳_ اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از موسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه

۴_ پیگیری پرونده های خسارت بیمه نامه هایی که با کد کارگزاری صادر شده است شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به موسسه بیمه و مذاکره با موسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از طرف بیمه گذار