بیمه اعتباری

بیمه اعتباری بر اساس آئین نامه شماره ۵۱ شورای عالی بیمه، ارائه آن منوط به فروش به صورت گروهی گردیده، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مالی ارائه شده توسط بنگاه های اقتصادی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که از ناحیه مشتریان ایجاد می شود را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.