بیمه کشتی

در بیمه کشتی خسارت های وارد به بدنه کشتی و مسئولیت مالکان آن ها در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش قرار داده و به شرح زیر ارائه می گردد:

الف) بیمه بدنه ماشین آلات:
این بیمه نامه بر پایه کلوزهای طراحی شده انستیتو بیمه گران لندن ارائه می گردد.
کلوزهای قابل ارائه در بیمه بدنه شناورها عبارتند از:

 1.کلوز 280 (زمانی و تمام خطر)
این کلوز خطرات زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

  • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان 
  • آتش سوزی و انفجار 
  • به دریا انداختن کالا ها برای نجات کشتی (سبک سازی) 
  • خسارت ناشی از ترکیدگی و یا شکست شفت
  • سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم 
  • هزینه های نجات

 

2.کلوز 284 (زمانی)

  • این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد. اگر کشتی به دلیل یکی از خطرات تحت پوشش غرق شود، یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می باشد.
  • خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

 

3.کلوز 289

  • این کلوز خسارت کلی یا از بین رفتن کامل کشتی را تحت پوشش قرار می دهد.

 

4.کلوز 281 (خطر جنگ) 

  • این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشدکه به صورت اضاقی قابل ارائه می باشد. 

ب) بیمه مسئولیت:

صاحبان کشتی به واسطه نوع فعالیت خود مسئول  حفظ سلامت کارکنان و وسایل آن ها و محصولات مورد حمل می باشند که در هنگام وقوع تصادم و برخورد با کشتی دیگر ممکن است ایجاد گردد. به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی، مالکان کشتی ها می توانند نسبت به خرید پوشش های بیمه مسئولیت دریائی طبق کلوز انستیتو بیمه گران لندن اقدام نمایند.